விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
ஆழமான
ஆழமான ஜன்னல் சுத்தம்
masusi
masusing paglilinis ng bintana
திருப்தியில்லாத
திருப்தியில்லாத மேலாளர்
unzufrieden
ang hindi kontentong boss
கூத்தலான
கூத்தலான வானிலை
maalinsangan
ang maalinsangang panahon