விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
Piṟaku
vāṉilai māṟukiṟatu. Piṟaku eṉṉa varukiṟatu?
baed dhalik
almunakh yataghayaru. madha yahduth baed dhalika?
Patilāka
avaḷukku āppiḷ piṭikkātu, patilāka avaḷ parkar cāppiṭa virumpukiṉṟāḷ.
bdlaan min dhalik
la tuhibu al‘ubulata, bdlaan min dhalik turid ‘ukl albarghari.
Tūramāka
mēlē iruntu, oruvar kaṭal mēl tūramāka pārkkalām.
beydan
min al‘aelaa, yumkinuk alnazar beydan fawq albahri.