ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

ఎలుకలబోను
ఎలుకలబోను
 
drogerija
drogerija
 
పండ్ల మాను
పండ్ల మాను
 
zaštita
zaštita
 
ఇంటి పైకప్పు
ఇంటి పైకప్పు
 
krov
krov
 
video-kamera
video-kamera
 
రక్షణ
రక్షణ
 
bala sijena
bala sijena
 
karijera
karijera
 
pepeljara
pepeljara
 
mišolovka
mišolovka
 
grablje
grablje
 
మందుల దుకాణము
మందుల దుకాణము
 
కెరీర్
కెరీర్
 
మసిడబ్బా
మసిడబ్బా
 
వీడియో కెమెరా
వీడియో కెమెరా
 
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు
 
50l-card-blank
ఎలుకలబోను ఎలుకలబోను
50l-card-blank
drogerija drogerija
50l-card-blank
పండ్ల మాను పండ్ల మాను
50l-card-blank
zaštita zaštita
50l-card-blank
ఇంటి పైకప్పు ఇంటి పైకప్పు
50l-card-blank
krov krov
50l-card-blank
video-kamera video-kamera
50l-card-blank
రక్షణ రక్షణ
50l-card-blank
bala sijena bala sijena
50l-card-blank
karijera karijera
50l-card-blank
pepeljara pepeljara
50l-card-blank
mišolovka mišolovka
50l-card-blank
grablje grablje
50l-card-blank
మందుల దుకాణము మందుల దుకాణము
50l-card-blank
కెరీర్ కెరీర్
50l-card-blank
మసిడబ్బా మసిడబ్బా
50l-card-blank
వీడియో కెమెరా వీడియో కెమెరా
50l-card-blank
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు ఎండుగడ్డి బేళ్ళు