ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
తేలికపాటి
తేలికపాటి అమ్మాయి
pametno
pametna djevojka
గ్రామీణ
గ్రామీణ పరిసరం
seoski
seoska okolina
సందేహంతో
సందేహంతో ఉండే మహిళ
skeptično
skeptična žena