ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

rozvod
rozvod
 
poškození
poškození
 
ఉప్పు డబ్బా
ఉప్పు డబ్బా
 
క్రీడలు
క్రీడలు
 
sport
sport
 
koloběžka
koloběžka
 
číslo
číslo
 
zákaz kouření
zákaz kouření
 
ధూమపాన నిషేధిత
ధూమపాన నిషేధిత
 
webová stránka
webová stránka
 
హాని
హాని
 
సంఖ్య
సంఖ్య
 
విడాకులు
విడాకులు
 
రెండు చక్రాల వాహనము
రెండు చక్రాల వాహనము
 
slepice
slepice
 
solnička
solnička
 
వెబ్ పేజీ
వెబ్ పేజీ
 
ఆడకోడి
ఆడకోడి
 
50l-card-blank
rozvod rozvod
50l-card-blank
poškození poškození
50l-card-blank
ఉప్పు డబ్బా ఉప్పు డబ్బా
50l-card-blank
క్రీడలు క్రీడలు
50l-card-blank
sport sport
50l-card-blank
koloběžka koloběžka
50l-card-blank
číslo číslo
50l-card-blank
zákaz kouření zákaz kouření
50l-card-blank
ధూమపాన నిషేధిత ధూమపాన నిషేధిత
50l-card-blank
webová stránka webová stránka
50l-card-blank
హాని హాని
50l-card-blank
సంఖ్య సంఖ్య
50l-card-blank
విడాకులు విడాకులు
50l-card-blank
రెండు చక్రాల వాహనము రెండు చక్రాల వాహనము
50l-card-blank
slepice slepice
50l-card-blank
solnička solnička
50l-card-blank
వెబ్ పేజీ వెబ్ పేజీ
50l-card-blank
ఆడకోడి ఆడకోడి