ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
అనుకూలం
అనుకూల కెమెరా
vhodný
vhodný fotoaparát
కోపం
కోపమున్న పురుషులు
rozzuřený
rozzuření muži
వాయువిద్యుత్తునికి అనుగుణంగా
వాయువిద్యుత్తునికి అనుగుణమైన ఆకారం
aerodynamický
aerodynamický tvar