เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ไม่น่าเชื่อ
ความโศกเศร้าที่ไม่น่าเชื่อ
ufattelig
en ufattelig ulykke
ไม่เกรงใจ
การทิ้งขยะโดยไม่เกรงใจ
hensynsløs
den hensynsløse bortkastning
ไม่สามารถรักษา
โรคที่ไม่สามารถรักษา
uhelbredelig
en uhelbredelig sygdom