ಸೇನೆ     
Ejército

-

el portaaviones

ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-

la munición

ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-

el ejército

ಸೈನ್ಯ

-

la detención

ಬಂಧನ

-

la bomba atómica

ಅಣು ಬಾಂಬ್

-

el ataque

ಆಕ್ರಮಣ

-

el alambre de púas

ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-

la explosión

ಸ್ಪೋಟ

-

la bomba

ಸಿಡಿಗುಂಡು

-

el cañón

ಫಿರಂಗಿ

-

el cartucho

ತೋಟಾ

-

la defensa

ರಕ್ಷಣೆ

-

la lucha

ಯುದ್ಧ

-

el cazabombardero

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-

la máscara de gas

ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-

la guardia

ಬೆಂಗಾವಲು

-

la granada de mano

ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-

las esposas

ಕೈಕೋಳ

-

el casco

ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-

la marcha

ಪಥಸಂಚಲನ

-

la medalla

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-

los militares

ಸೇನೆ

-

la marina

ನೌಕಾತಂಡ

-

la paz

ಶಾಂತಿ

-

el piloto

ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-

la pistola

ಕೈಕೋವಿ

-

el revólver

ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-

el fusil

ತುಪಾಕಿ

-

el cohete

ಕ್ಷಿಪಣಿ

-

el tirador

ಗುರಿಗಾರ

-

el tiro

ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-

el soldado

ಸೈನಿಕ

-

el submarino

ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-

la vigilancia

ಕಣ್ಗಾವಲು

-

la espada

ಖಡ್ಗ

-

el tanque

ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-

el uniforme

ಸಮವಸ್ತ್ರ

-

la victoria

ಗೆಲುವು

-

el ganador

ಜಯಶಾಲಿ

-
el portaaviones
ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-
la munición
ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-
la armadura
ಕವಚ

-
el ejército
ಸೈನ್ಯ

-
la detención
ಬಂಧನ

-
la bomba atómica
ಅಣು ಬಾಂಬ್

-
el ataque
ಆಕ್ರಮಣ

-
el alambre de púas
ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-
la explosión
ಸ್ಪೋಟ

-
la bomba
ಸಿಡಿಗುಂಡು

-
el cañón
ಫಿರಂಗಿ

-
el cartucho
ತೋಟಾ

-
el escudo (de armas)
ಲಾಂಛನ

-
la defensa
ರಕ್ಷಣೆ

-
la destrucción
ನಾಶ

-
la lucha
ಯುದ್ಧ

-
el cazabombardero
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-
la máscara de gas
ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-
la guardia
ಬೆಂಗಾವಲು

-
la granada de mano
ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-
las esposas
ಕೈಕೋಳ

-
el casco
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-
la marcha
ಪಥಸಂಚಲನ

-
la medalla
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-
los militares
ಸೇನೆ

-
la marina
ನೌಕಾತಂಡ

-
la paz
ಶಾಂತಿ

-
el piloto
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-
la pistola
ಕೈಕೋವಿ

-
el revólver
ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-
el fusil
ತುಪಾಕಿ

-
el cohete
ಕ್ಷಿಪಣಿ

-
el tirador
ಗುರಿಗಾರ

-
el tiro
ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-
el soldado
ಸೈನಿಕ

-
el submarino
ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-
la vigilancia
ಕಣ್ಗಾವಲು

-
la espada
ಖಡ್ಗ

-
el tanque
ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-
el uniforme
ಸಮವಸ್ತ್ರ

-
la victoria
ಗೆಲುವು

-
el ganador
ಜಯಶಾಲಿ