ಸಸ್ಯಗಳು     
Plantas

-

el bambú +

ಬೊಂಬು

-

la flor +

ಹೂವು

-

el ramo de flores +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

la rama +

ರೆಂಬೆ

-

el brote +

ಮೊಗ್ಗು

-

el cactus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

el trébol +

ಕ್ಲೋವರ್

-

la piña +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

el aciano +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

el azafrán +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

el narciso +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

la margarita +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

el diente de león +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

la flor +

ಹೂವು

-

el follaje +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

el grano +

ಕಾಳು

-

la hierba +

ಹುಲ್ಲು

-

el crecimiento +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

el jacinto +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

el césped +

ಹಸಲೆ

-

el lirio +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

la linaza +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

el champiñón +

ಅಣಬೆ

-

el olivo +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

la palmera +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

el pensamiento +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

el durazno +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

la planta +

ಗಿಡ

-

la amapola +

ಗಸಗಸೆ

-

la raíz +

ಬೇರು

-

la rosa +

ಗುಲಾಬಿ

-

la semilla +

ಬೀಜ

-

la campanilla de invierno +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

el girasol +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

la espina +

ಮುಳ್ಳು

-

el tronco +

ಕಾಂಡ

-

el tulipán +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

el lirio de agua +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

el trigo +

ಗೋಧಿ

-
el bambú
ಬೊಂಬು

-
la flor
ಹೂವು

-
el ramo de flores
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
la rama
ರೆಂಬೆ

-
el brote
ಮೊಗ್ಗು

-
el cactus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
el trébol
ಕ್ಲೋವರ್

-
la piña
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
el aciano
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
el azafrán
ಕ್ರೋಕಸ್

-
el narciso
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
la margarita
ಡೇಯ್ಸಿ

-
el diente de león
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
la flor
ಹೂವು

-
el follaje
ಎಲೆಗುಂಪು

-
el grano
ಕಾಳು

-
la hierba
ಹುಲ್ಲು

-
el crecimiento
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
el jacinto
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
el césped
ಹಸಲೆ

-
el lirio
ಲಿಲ್ಲಿ

-
la linaza
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
el champiñón
ಅಣಬೆ

-
el olivo
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
la palmera
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
el pensamiento
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
el durazno
ಪೀಚ್ ಮರ

-
la planta
ಗಿಡ

-
la amapola
ಗಸಗಸೆ

-
la raíz
ಬೇರು

-
la rosa
ಗುಲಾಬಿ

-
la semilla
ಬೀಜ

-
la campanilla de invierno
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
el girasol
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
la espina
ಮುಳ್ಳು

-
el tronco
ಕಾಂಡ

-
el tulipán
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
el lirio de agua
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
el trigo
ಗೋಧಿ