சிப்பக்கட்டணம்     
Packaging

-

aluminum foil

அலுமினிய மென்தகடு

-

barrel

பீப்பாய்

-

basket

கூடை

-

bottle

புட்டி

-

box

பெட்டி

-

box of chocolates

சாக்லெட் பெட்டி

-

cardboard

அட்டை

-

content

உள்ளடக்கம்

-

crate

சட்டப்பெட்டி

-

envelope

உறை

-

knot

முடிச்சு

-

metal box

உலோகப் பெட்டி

-

oil drum

எண்ணெய் டிரம்

-

packaging

சிப்பக்கட்டணம்

-

paper

காகிதம்

-

paper bag

காகிதப் பை

-

plastic

நெகிழி

-

tin / can

கேன்

-

tote bag

தோள் பை

-

wine barrel

மது பீப்பாய்

-

wine bottle

மது பாட்டில்

-

wooden box

மரப் பெட்டி

-
aluminum foil
அலுமினிய மென்தகடு

-
barrel
பீப்பாய்

-
basket
கூடை

-
bottle
புட்டி

-
box
பெட்டி

-
box of chocolates
சாக்லெட் பெட்டி

-
cardboard
அட்டை

-
content
உள்ளடக்கம்

-
crate
சட்டப்பெட்டி

-
envelope
உறை

-
knot
முடிச்சு

-
metal box
உலோகப் பெட்டி

-
oil drum
எண்ணெய் டிரம்

-
packaging
சிப்பக்கட்டணம்

-
paper
காகிதம்

-
paper bag
காகிதப் பை

-
plastic
நெகிழி

-
tin / can
கேன்

-
tote bag
தோள் பை

-
wine barrel
மது பீப்பாய்

-
wine bottle
மது பாட்டில்

-
wooden box
மரப் பெட்டி