உடல்     
Body

-

arm +

கை

-

back +

பின்புறம்

-

bald head +

வழுக்கைச் தலை

-

beard +

தாடி

-

blood +

இரத்தம்

-

bone +

எலும்பு

-

bottom +

பிட்டம்

-

braid +

பின்னல்

-

brain +

மூளை

-

breast +

மார்பு

-

ear +

காது

-

eye +

கண்

-

face +

முகம்

-

finger +

விரல்

-

fingerprint +

கைரேகை

-

fist +

முஷ்டி

-

foot +

பாதம்

-

hair +

மயிர்

-

haircut +

முடி வெட்டுதல்

-

hand +

கை

-

head +

தலை

-

heart +

இதயம்

-

index finger +

ஆள்காட்டி விரல்

-

kidney +

சிறுநீரகம்

-

knee +

முழங்கால்

-

leg +

கால்

-

lip +

உதடு

-

mouth +

வாய்

-

ringlet +

மயிர்சுருள்

-

skeleton +

எலும்புக் கூடு

-

skin +

தோல்

-

skull +

மண்டை ஓடு

-

tattoo +

பச்சை குத்தல்

-

throat +

தொண்டை

-

thumb +

கட்டை விரல்

-

toe +

கால்விரல்

-

tongue +

நாக்கு

-

tooth +

பல்

-

wig +

பொய்முடி

-
arm
கை

-
back
பின்புறம்

-
bald head
வழுக்கைச் தலை

-
beard
தாடி

-
blood
இரத்தம்

-
bone
எலும்பு

-
bottom
பிட்டம்

-
braid
பின்னல்

-
brain
மூளை

-
breast
மார்பு

-
ear
காது

-
eye
கண்

-
face
முகம்

-
finger
விரல்

-
fingerprint
கைரேகை

-
fist
முஷ்டி

-
foot
பாதம்

-
hair
மயிர்

-
haircut
முடி வெட்டுதல்

-
hand
கை

-
head
தலை

-
heart
இதயம்

-
index finger
ஆள்காட்டி விரல்

-
kidney
சிறுநீரகம்

-
knee
முழங்கால்

-
leg
கால்

-
lip
உதடு

-
mouth
வாய்

-
ringlet
மயிர்சுருள்

-
skeleton
எலும்புக் கூடு

-
skin
தோல்

-
skull
மண்டை ஓடு

-
tattoo
பச்சை குத்தல்

-
throat
தொண்டை

-
thumb
கட்டை விரல்

-
toe
கால்விரல்

-
tongue
நாக்கு

-
tooth
பல்

-
wig
பொய்முடி