சிறிய விலங்குகள்     
Piccoli animali

-

la formica +

எறும்பு

-

lo scarabeo +

வண்டு

-

l'uccello +

பறவை

-

La gabbietta per uccelli +

பறவைக்கூண்டு

-

la casetta per uccelli +

பறவை வீடு

-

il calabrone +

வண்டு

-

la farfalla +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

il bruco +

கம்பளிப்பூச்சி

-

il millepiedi +

பூரான்

-

il granchio +

நண்டு

-

la mosca +

-

la rana +

தவளை

-

il pesce rosso +

தங்கமீன்

-

la cavalletta +

வெட்டுக்கிளி

-

la cavia +

வாலில்லாத பன்றி

-

il criceto +

ஹாம்ஸ்டர்

-

il riccio +

முள்ளம்பன்றி

-

il colibrì +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

l'iguana +

உடும்பு

-

l'insetto +

பூச்சி

-

la medusa +

ஜெல்லிமீன்

-

il gattino +

பூனைக் குட்டி

-

la coccinella +

பொன்வண்டு

-

la lucertola +

பல்லி

-

il pidocchio +

பேன்

-

la marmotta +

மர்மொட்

-

la zanzara +

கொசு

-

il topo +

சுண்டெலி

-

l'ostrica +

முத்துச் சிப்பி

-

lo scorpione +

தேள்

-

il cavalluccio marino +

கடல் குதிரை

-

la conchiglia +

சிப்பி

-

il gamberetto +

இறால்

-

il ragno +

சிலந்தி பூச்சி

-

la ragnatela +

சிலந்தி வலை

-

la stella marina +

நட்சத்திர மீன்

-

la vespa +

குளவி

-
la formica
எறும்பு

-
lo scarabeo
வண்டு

-
l'uccello
பறவை

-
La gabbietta per uccelli
பறவைக்கூண்டு

-
la casetta per uccelli
பறவை வீடு

-
il calabrone
வண்டு

-
la farfalla
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
il bruco
கம்பளிப்பூச்சி

-
il millepiedi
பூரான்

-
il granchio
நண்டு

-
la mosca


-
la rana
தவளை

-
il pesce rosso
தங்கமீன்

-
la cavalletta
வெட்டுக்கிளி

-
la cavia
வாலில்லாத பன்றி

-
il criceto
ஹாம்ஸ்டர்

-
il riccio
முள்ளம்பன்றி

-
il colibrì
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
l'iguana
உடும்பு

-
l'insetto
பூச்சி

-
la medusa
ஜெல்லிமீன்

-
il gattino
பூனைக் குட்டி

-
la coccinella
பொன்வண்டு

-
la lucertola
பல்லி

-
il pidocchio
பேன்

-
la marmotta
மர்மொட்

-
la zanzara
கொசு

-
il topo
சுண்டெலி

-
l'ostrica
முத்துச் சிப்பி

-
lo scorpione
தேள்

-
il cavalluccio marino
கடல் குதிரை

-
la conchiglia
சிப்பி

-
il gamberetto
இறால்

-
il ragno
சிலந்தி பூச்சி

-
la ragnatela
சிலந்தி வலை

-
la stella marina
நட்சத்திர மீன்

-
la vespa
குளவி