விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
சாப்பிட கூடாத
சாப்பிட கூடாத ரொட்டி
imcommestibile
il pane imcommestibile
தனித்துவமான
தனித்துவமான குறிப்பு
discreto
un suggerimento discreto
மாயாஜாலமான
மாயாஜாலமான கதை
magico
una storia magica