சிப்பக்கட்டணம்     
包装

-

铝箔
lǚbó

அலுமினிய மென்தகடு

-


tǒng

பீப்பாய்

-

篮子
lánzi

கூடை

-

瓶子
píngzi

புட்டி

-

盒子
hézi

பெட்டி

-

一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì

சாக்லெட் பெட்டி

-

纸板
zhǐbǎn

அட்டை

-

东西
dōngxī

உள்ளடக்கம்

-

箱子
xiāngzi

சட்டப்பெட்டி

-


jié

முடிச்சு

-

金属盒
jīnshǔ hé

உலோகப் பெட்டி

-

油桶
yóu tǒng

எண்ணெய் டிரம்

-

包装
bāozhuāng

சிப்பக்கட்டணம்

-

纸张
zhǐzhāng

காகிதம்

-

纸袋
zhǐdài

காகிதப் பை

-

塑料
sùliào

நெகிழி

-

手提袋
shǒutí dài

தோள் பை

-

葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng

மது பீப்பாய்

-

葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng

மது பாட்டில்

-

木箱
mù xiāng

மரப் பெட்டி

-
铝箔
lǚbó
அலுமினிய மென்தகடு

-

tǒng
பீப்பாய்

-
篮子
lánzi
கூடை

-
瓶子
píngzi
புட்டி

-
盒子
hézi
பெட்டி

-
一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
சாக்லெட் பெட்டி

-
纸板
zhǐbǎn
அட்டை

-
东西
dōngxī
உள்ளடக்கம்

-
箱子
xiāngzi
சட்டப்பெட்டி

-
信封
xìnfēng
உறை

-

jié
முடிச்சு

-
金属盒
jīnshǔ hé
உலோகப் பெட்டி

-
油桶
yóu tǒng
எண்ணெய் டிரம்

-
包装
bāozhuāng
சிப்பக்கட்டணம்

-
纸张
zhǐzhāng
காகிதம்

-
纸袋
zhǐdài
காகிதப் பை

-
塑料
sùliào
நெகிழி

-
盒/罐
hé/guàn
கேன்

-
手提袋
shǒutí dài
தோள் பை

-
葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
மது பீப்பாய்

-
葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
மது பாட்டில்

-
木箱
mù xiāng
மரப் பெட்டி