விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
விளையாட்டில் தேவையில்லை
விளையாட்டில் தேவையில்லை நடவடிக்கை
不爱运动的
不爱运动的行为
சிரிக்க வைக்கும்
சிரிக்க வைக்கும் நடனம்
可笑的
可笑的舞蹈
உரிமையான
உரிமையான எச்சரிக்கை
有权的
有权的警告