கருவிகள்     
工具

-


máo

நங்கூரம்

-

铁砧
tiě zhēn

பட்டறைக் கல்

-

刀片
dāopiàn

பிளேடு

-

木版
mùbǎn

பலகை

-

螺栓
luóshuān

தாழ்ப்பாள்

-

开瓶器
kāi píng qì

குப்பித் திறப்பான்

-

扫帚
sàozhǒu

துடைப்பம்

-

刷子
shuāzi

தூரிகை

-


tǒng

வாளி

-

电动圆锯
diàndòng yuán jù

வட்ட வடிவ ரம்பம்

-

开罐器
kāi guàn qì

குவளை திறப்பான்

-

链子
liànzi

சங்கிலி

-

“电锯
“diàn jù

சங்கிலிவாள்

-

圆锯片
yuán jù piàn

வட்ட வாள் கத்தி

-

电钻
diànzuàn

துளையிடும் கருவி

-

花园软管
huāyuán ruǎn guǎn

தோட்டக் குழாய்

-

锤子
chuízi

சுத்தி

-

合页
hé yè

கீல்

-

钩子
gōuzi

கொக்கி

-

信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng

எழுத்து அளவி

-

磁铁
cítiě

காந்தம்

-

铲子
chǎnzi

காரை

-


zhēn

ஊசி

-

螺母
luómǔ

நட்டு

-

刮刀
guādāo

தட்டு கத்தி

-

托盘
tuōpán

ஏற்றுத்தட்டு

-

铁叉
tiě chā

நிலமுட்கரண்டி

-

刨床
bàochuáng

இழைப்புளி

-

钳子
qiánzi

இடுக்கி

-

手推车
shǒutuīchē

தள்ளுவண்டி

-

耙子
bàzi

வைக்கோல்வாரி

-

修复
xiūfù

மராமத்து

-

绳子
shéngzi

கயிறு

-

尺子
chǐzi

வரைகோல்

-


ரம்பம்

-

剪刀
jiǎndāo

கத்தரிக்கோல்

-

螺丝
luósī

திருகு

-

螺丝刀
luósīdāo

திருப்புளி

-

缝纫线
féngrèn xiàn

தையல் நூல்

-

铁铲
tiě chǎn

மண் வாரி

-

纺车
fǎngchē

கைத்தறிச் சக்கரம்

-

螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng

சுழல் சுருள்

-

线轴
xiànzhóu

நூல்கண்டு

-

钢索
gāng suǒ

தடிமன் இரும்பு கம்பி

-

胶带
jiāodài

ஒட்டும் நாடா

-

螺纹
luówén

திருகின் புரி

-

工具
gōngjù

கருவி

-

工具箱
gōngjù xiāng

கருவிப் பெட்டி

-

镊子
nièzi

சாமணம்

-

台钳
tái qián

பிடிசிராவி

-

焊接设备
hànjiē shèbèi

வெல்டிங் உபகரணங்கள்

-

独轮车
dúlúnchē

ஒற்றைச் சக்கரத் தள்ளு வண்டி

-

电线
diànxiàn

கம்பி

-

木屑
mùxiè

மரத்துண்டு

-

扳手
bānshǒu

திருகும் கருவி

-

máo
நங்கூரம்

-
铁砧
tiě zhēn
பட்டறைக் கல்

-
刀片
dāopiàn
பிளேடு

-
木版
mùbǎn
பலகை

-
螺栓
luóshuān
தாழ்ப்பாள்

-
开瓶器
kāi píng qì
குப்பித் திறப்பான்

-
扫帚
sàozhǒu
துடைப்பம்

-
刷子
shuāzi
தூரிகை

-

tǒng
வாளி

-
电动圆锯
diàndòng yuán jù
வட்ட வடிவ ரம்பம்

-
开罐器
kāi guàn qì
குவளை திறப்பான்

-
链子
liànzi
சங்கிலி

-
“电锯
“diàn jù
சங்கிலிவாள்

-
凿子
záozi
உளி

-
圆锯片
yuán jù piàn
வட்ட வாள் கத்தி

-
电钻
diànzuàn
துளையிடும் கருவி

-
小撮子
xiǎo zuǒ zi
முறம்

-
花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
தோட்டக் குழாய்

-
擦菜板
cā cài bǎn
சீவி

-
锤子
chuízi
சுத்தி

-
合页
hé yè
கீல்

-
钩子
gōuzi
கொக்கி

-
梯子
tīzi
ஏணி

-
信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
எழுத்து அளவி

-
磁铁
cítiě
காந்தம்

-
铲子
chǎnzi
காரை

-
钉子
dīngzi
ஆணி

-

zhēn
ஊசி

-
网络
wǎngluò
வலை

-
螺母
luómǔ
நட்டு

-
刮刀
guādāo
தட்டு கத்தி

-
托盘
tuōpán
ஏற்றுத்தட்டு

-
铁叉
tiě chā
நிலமுட்கரண்டி

-
刨床
bàochuáng
இழைப்புளி

-
钳子
qiánzi
இடுக்கி

-
手推车
shǒutuīchē
தள்ளுவண்டி

-
耙子
bàzi
வைக்கோல்வாரி

-
修复
xiūfù
மராமத்து

-
绳子
shéngzi
கயிறு

-
尺子
chǐzi
வரைகோல்

-


ரம்பம்

-
剪刀
jiǎndāo
கத்தரிக்கோல்

-
螺丝
luósī
திருகு

-
螺丝刀
luósīdāo
திருப்புளி

-
缝纫线
féngrèn xiàn
தையல் நூல்

-
铁铲
tiě chǎn
மண் வாரி

-
纺车
fǎngchē
கைத்தறிச் சக்கரம்

-
螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
சுழல் சுருள்

-
线轴
xiànzhóu
நூல்கண்டு

-
钢索
gāng suǒ
தடிமன் இரும்பு கம்பி

-
胶带
jiāodài
ஒட்டும் நாடா

-
螺纹
luówén
திருகின் புரி

-
工具
gōngjù
கருவி

-
工具箱
gōngjù xiāng
கருவிப் பெட்டி

-
小铲刀
xiǎo chǎn dāo
கரணை

-
镊子
nièzi
சாமணம்

-
台钳
tái qián
பிடிசிராவி

-
焊接设备
hànjiē shèbèi
வெல்டிங் உபகரணங்கள்

-
独轮车
dúlúnchē
ஒற்றைச் சக்கரத் தள்ளு வண்டி

-
电线
diànxiàn
கம்பி

-
木屑
mùxiè
மரத்துண்டு

-
扳手
bānshǒu
திருகும் கருவி