మతము     
Náboženství

-

Velikonoce +

ఈస్టర్ పక్షి

-

velikonoční vajíčko +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

anděl +

దేవదూత

-

zvon +

గంట

-

bible +

బైబిలు

-

biskup +

మతగురువు

-

požehnání +

దీవెన

-

buddhismus +

బౌద్ధమతం

-

křesťanství +

క్రైస్తవ మతం

-

vánoční dárek +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

vánoční stromeček +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

kostel +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

rakev +

శవపేటిక

-

stvoření +

సృష్టి

-

kříž +

సిలువ బొమ్మ

-

ďábel +

దయ్యము

-

bůh +

దేవుడు

-

hinduismus +

హిందూమతము

-

islám +

ఇస్లామ్ మతము

-

judaismus +

యూదు మతము

-

meditace +

ధ్యానము

-

mumie +

తల్లి

-

muslim +

మహమ్మదీయులు

-

papež +

మతాధికారి

-

modlitba +

ప్రార్థన

-

kněz +

పూజారి

-

náboženství +

మతము

-

bohoslužba +

సేవ

-

synagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

chrám +

ఆలయము

-

hrobka +

సమాధి

-
Velikonoce
ఈస్టర్ పక్షి

-
velikonoční vajíčko
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
anděl
దేవదూత

-
zvon
గంట

-
bible
బైబిలు

-
biskup
మతగురువు

-
požehnání
దీవెన

-
buddhismus
బౌద్ధమతం

-
křesťanství
క్రైస్తవ మతం

-
vánoční dárek
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
vánoční stromeček
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
kostel
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
rakev
శవపేటిక

-
stvoření
సృష్టి

-
kříž
సిలువ బొమ్మ

-
ďábel
దయ్యము

-
bůh
దేవుడు

-
hinduismus
హిందూమతము

-
islám
ఇస్లామ్ మతము

-
judaismus
యూదు మతము

-
meditace
ధ్యానము

-
mumie
తల్లి

-
muslim
మహమ్మదీయులు

-
papež
మతాధికారి

-
modlitba
ప్రార్థన

-
kněz
పూజారి

-
náboženství
మతము

-
bohoslužba
సేవ

-
synagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
chrám
ఆలయము

-
hrobka
సమాధి