సామగ్రి     
Materiales

-

el latón

ఇత్తడి

-

el cemento

సిమెంటు

-

la cerámica

పింగాణీ

-

la tela

వస్త్రము

-

la tela

వస్త్రము

-

el algodón

ప్రత్తి

-

el cristal

స్ఫటికము

-

la suciedad

మురికి

-

el pegamento

జిగురు

-

el cuero

బాగు చేసిన తోలు

-

el metal

లోహము

-

el aceite

చమురు

-

el polvo

పొడి

-

la sal

ఉప్పు

-

la arena

ఇసుక

-

la chatarra

చెత్త

-

la plata

వెండి

-

la piedra

రాయి

-

la paja

తృణము

-

la madera

కొయ్య

-

la lana

ఉన్ని

-
el latón
ఇత్తడి

-
el cemento
సిమెంటు

-
la cerámica
పింగాణీ

-
la tela
వస్త్రము

-
la tela
వస్త్రము

-
el algodón
ప్రత్తి

-
el cristal
స్ఫటికము

-
la suciedad
మురికి

-
el pegamento
జిగురు

-
el cuero
బాగు చేసిన తోలు

-
el metal
లోహము

-
el aceite
చమురు

-
el polvo
పొడి

-
la sal
ఉప్పు

-
la arena
ఇసుక

-
la chatarra
చెత్త

-
la plata
వెండి

-
la piedra
రాయి

-
la paja
తృణము

-
la madera
కొయ్య

-
la lana
ఉన్ని