కళలు     
Artes

-

los aplausos +

ప్రశంస

-

el arte +

కళ

-

la reverencia +

విల్లు

-

la brocha +

బ్రష్

-

el libro para colorear +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

la bailadora +

నర్తకి

-

el dibujo +

డ్రాయింగ్

-

la galería +

గ్యాలరీ

-

la vidriera +

గాజు కిటికీ

-

el graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

la artesanía +

హస్తకళ

-

el mosaico +

మొజాయిక్

-

el mural +

కుడ్య చిత్రము

-

el museo +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

la representación +

పనితీరు

-

el dibujo +

బొమ్మ

-

el poema +

పద్యము

-

la escultura +

శిల్పము

-

la canción +

పాట

-

la estatua +

ప్రతిమ

-

la acuarela +

నీటి రంగు

-
los aplausos
ప్రశంస

-
el arte
కళ

-
la reverencia
విల్లు

-
la brocha
బ్రష్

-
el libro para colorear
కలరింగ్ పుస్తకము

-
la bailadora
నర్తకి

-
el dibujo
డ్రాయింగ్

-
la galería
గ్యాలరీ

-
la vidriera
గాజు కిటికీ

-
el graffiti
గ్రాఫిటీ

-
la artesanía
హస్తకళ

-
el mosaico
మొజాయిక్

-
el mural
కుడ్య చిత్రము

-
el museo
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
la representación
పనితీరు

-
el dibujo
బొమ్మ

-
el poema
పద్యము

-
la escultura
శిల్పము

-
la canción
పాట

-
la estatua
ప్రతిమ

-
la acuarela
నీటి రంగు