సంగీతం     
Música

-

el acordeón

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

la balalaica

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

la banda

మేళము

-

el banjo

బాంజో

-

el clarinete

సన్నాయి వాయిద్యం

-

el concierto

కచ్చేరి

-

el tambor

డ్రమ్

-

la batería

డ్రమ్ములు

-

la flauta

వేణువు

-

el piano de cola

గ్రాండ్ పియానో

-

la guitarra

గిటార్

-

la sala

సభా మందిరం

-

el teclado

కీబోర్డ్

-

la armónica

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

la música

సంగీతం

-

el atril

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

la nota

సూచన

-

el órgano

అవయవము

-

el piano

పియానో

-

el saxofón

శాక్సోఫోను

-

el cantante

గాయకుడు

-

la cuerda

తీగ

-

la trompeta

గాలి వాద్యము

-

el trompetista

కొమ్ము ఊదువాడు

-

el violín

వాయులీనము

-

el estuche de violín

వాయులీనపు పెట్టె

-

el xilófono

జల తరంగిణి

-
el acordeón
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
la balalaica
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
la banda
మేళము

-
el banjo
బాంజో

-
el clarinete
సన్నాయి వాయిద్యం

-
el concierto
కచ్చేరి

-
el tambor
డ్రమ్

-
la batería
డ్రమ్ములు

-
la flauta
వేణువు

-
el piano de cola
గ్రాండ్ పియానో

-
la guitarra
గిటార్

-
la sala
సభా మందిరం

-
el teclado
కీబోర్డ్

-
la armónica
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
la música
సంగీతం

-
el atril
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
la nota
సూచన

-
el órgano
అవయవము

-
el piano
పియానో

-
el saxofón
శాక్సోఫోను

-
el cantante
గాయకుడు

-
la cuerda
తీగ

-
la trompeta
గాలి వాద్యము

-
el trompetista
కొమ్ము ఊదువాడు

-
el violín
వాయులీనము

-
el estuche de violín
వాయులీనపు పెట్టె

-
el xilófono
జల తరంగిణి