పెద్ద జంతువులు     
大きな動物

-

ワニ
wani

పెద్ద మొసలి

-


tsuno

దుప్పి కొమ్ములు

-

クマ
kuma

ఎలుగుబంటి

-

水牛
suigyū

గేదె

-

ラクダ
rakuda

ఒంటె

-

チーター
chītā

చిరుత

-


ushi

గోవు

-

ワニ
wani

మొసలి

-

恐竜
kyōryū

డైనోసార్

-

ロバ
roba

గాడిద

-

ドラゴン
doragon

డ్రాగన్

-


ఏనుగు

-

キリン
Kirin

జిరాఫీ

-

ゴリラ
gorira

గొరిల్లా

-

カバ
kaba

హిప్పో

-


uma

గుర్రము

-

カンガルー
kangarū

కంగారూ

-

ヒョウ
hyō

చిఱుతపులి

-

ライオン
raion

సింహము

-

ラマ
Rama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ムース
mūsu

దుప్పి

-

ダチョウ
dachō

నిప్పుకోడి

-

パンダ
panda

పెద్ద జంతువు

-


buta

పంది

-

シロクマ
shirokuma

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

ピューマ
pyūma

చిరుతపులి

-

サイ
sai

రైనో

-

雄鹿
oshika

మగ జింక

-


tora

పులి

-

セイウチ
seiuchi

నీటి గుర్రము

-

野生の馬
yasei no uma

అడవి గుర్రం

-

シマウマ
shimauma

చారల గుర్రము

-
ワニ
wani
పెద్ద మొసలి

-

tsuno
దుప్పి కొమ్ములు

-
マントヒヒ
mantohihi
బబూన్

-
クマ
kuma
ఎలుగుబంటి

-
水牛
suigyū
గేదె

-
ラクダ
rakuda
ఒంటె

-
チーター
chītā
చిరుత

-

ushi
గోవు

-
ワニ
wani
మొసలి

-
恐竜
kyōryū
డైనోసార్

-
ロバ
roba
గాడిద

-
ドラゴン
doragon
డ్రాగన్

-


ఏనుగు

-
キリン
Kirin
జిరాఫీ

-
ゴリラ
gorira
గొరిల్లా

-
カバ
kaba
హిప్పో

-

uma
గుర్రము

-
カンガルー
kangarū
కంగారూ

-
ヒョウ
hyō
చిఱుతపులి

-
ライオン
raion
సింహము

-
ラマ
Rama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
オオヤマネコ
ōyamaneko
శివంగి

-
モンスター
monsutā
భూతము

-
ムース
mūsu
దుప్పి

-
ダチョウ
dachō
నిప్పుకోడి

-
パンダ
panda
పెద్ద జంతువు

-

buta
పంది

-
シロクマ
shirokuma
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
ピューマ
pyūma
చిరుతపులి

-
サイ
sai
రైనో

-
雄鹿
oshika
మగ జింక

-

tora
పులి

-
セイウチ
seiuchi
నీటి గుర్రము

-
野生の馬
yasei no uma
అడవి గుర్రం

-
シマウマ
shimauma
చారల గుర్రము