పరికరములు     
工具

-


máo

లంగరు

-

铁砧
tiě zhēn

పట్టేడ

-

刀片
dāopiàn

బ్లేడు

-

木版
mùbǎn

బోర్డు

-

开瓶器
kāi píng qì

సీసా మూత తెరచు పరికరము

-

扫帚
sàozhǒu

చీపురు

-

刷子
shuāzi

బ్రష్

-


tǒng

బకెట్

-

电动圆锯
diàndòng yuán jù

కత్తిరించు రంపము

-

开罐器
kāi guàn qì

క్యాను తెరచు పరికరము

-

链子
liànzi

గొలుసు

-

“电锯
“diàn jù

గొలుసుకట్టు రంపము

-

圆锯片
yuán jù piàn

వృత్తాకార రంపపు బ్లేడు

-

电钻
diànzuàn

తొలుచు యంత్రము

-

小撮子
xiǎo zuǒ zi

దుమ్ము దులుపునది

-

花园软管
huāyuán ruǎn guǎn

తోట గొట్టము

-

擦菜板
cā cài bǎn

తురుము పీట

-

锤子
chuízi

సుత్తి

-

合页
hé yè

కీలు

-

钩子
gōuzi

కొక్కీ

-

梯子
tīzi

నిచ్చెన

-

信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng

అక్షరములు చూపు తూనిక

-

磁铁
cítiě

అయస్కాంతము

-

铲子
chǎnzi

ఫిరంగి

-

钉子
dīngzi

మేకు

-


zhēn

సూది

-

网络
wǎngluò

నెట్ వర్క్

-

螺母
luómǔ

గట్టి పెంకు గల కాయ

-

刮刀
guādāo

పాలెట్-కత్తి

-

托盘
tuōpán

పాత్రలను నునుపు చేయుటకుపయోగించు చెక్క

-

铁叉
tiě chā

పిచ్ ఫోర్క్

-

刨床
bàochuáng

చదును చేయు పరికరము

-

钳子
qiánzi

పటకారు

-

手推车
shǒutuīchē

తోపుడు బండి

-

耙子
bàzi

పండ్ల మాను

-

修复
xiūfù

మరమ్మత్తు

-

绳子
shéngzi

పగ్గము

-

尺子
chǐzi

పాలకుడు

-


రంపము

-

剪刀
jiǎndāo

కత్తెరలు

-

螺丝刀
luósīdāo

మరలు తీయునది

-

缝纫线
féngrèn xiàn

కుట్టు దారము

-

纺车
fǎngchē

రాట్నము

-

螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng

సుడుల ధార

-

线轴
xiànzhóu

నూలు కండె

-

钢索
gāng suǒ

ఉక్కు కేబుల్

-

胶带
jiāodài

కొలత టేపు

-

螺纹
luówén

దారము

-

工具
gōngjù

పనిముట్టు

-

工具箱
gōngjù xiāng

పనిముట్ల పెట్టె

-

镊子
nièzi

పట్టకార్లు

-

台钳
tái qián

వైస్

-

焊接设备
hànjiē shèbèi

వెల్డింగ్ పరికరాలు

-

独轮车
dúlúnchē

చక్రపు ఇరుసు

-

木屑
mùxiè

చెక్క ముక్క

-

扳手
bānshǒu

బలవంతముగా మెలిత్రిప్పు పరికరము

-

máo
లంగరు

-
铁砧
tiě zhēn
పట్టేడ

-
刀片
dāopiàn
బ్లేడు

-
木版
mùbǎn
బోర్డు

-
螺栓
luóshuān
గడియ

-
开瓶器
kāi píng qì
సీసా మూత తెరచు పరికరము

-
扫帚
sàozhǒu
చీపురు

-
刷子
shuāzi
బ్రష్

-

tǒng
బకెట్

-
电动圆锯
diàndòng yuán jù
కత్తిరించు రంపము

-
开罐器
kāi guàn qì
క్యాను తెరచు పరికరము

-
链子
liànzi
గొలుసు

-
“电锯
“diàn jù
గొలుసుకట్టు రంపము

-
凿子
záozi
ఉలి

-
圆锯片
yuán jù piàn
వృత్తాకార రంపపు బ్లేడు

-
电钻
diànzuàn
తొలుచు యంత్రము

-
小撮子
xiǎo zuǒ zi
దుమ్ము దులుపునది

-
花园软管
huāyuán ruǎn guǎn
తోట గొట్టము

-
擦菜板
cā cài bǎn
తురుము పీట

-
锤子
chuízi
సుత్తి

-
合页
hé yè
కీలు

-
钩子
gōuzi
కొక్కీ

-
梯子
tīzi
నిచ్చెన

-
信件磅秤
xìnjiàn bàngchèng
అక్షరములు చూపు తూనిక

-
磁铁
cítiě
అయస్కాంతము

-
铲子
chǎnzi
ఫిరంగి

-
钉子
dīngzi
మేకు

-

zhēn
సూది

-
网络
wǎngluò
నెట్ వర్క్

-
螺母
luómǔ
గట్టి పెంకు గల కాయ

-
刮刀
guādāo
పాలెట్-కత్తి

-
托盘
tuōpán
పాత్రలను నునుపు చేయుటకుపయోగించు చెక్క

-
铁叉
tiě chā
పిచ్ ఫోర్క్

-
刨床
bàochuáng
చదును చేయు పరికరము

-
钳子
qiánzi
పటకారు

-
手推车
shǒutuīchē
తోపుడు బండి

-
耙子
bàzi
పండ్ల మాను

-
修复
xiūfù
మరమ్మత్తు

-
绳子
shéngzi
పగ్గము

-
尺子
chǐzi
పాలకుడు

-


రంపము

-
剪刀
jiǎndāo
కత్తెరలు

-
螺丝
luósī
మర

-
螺丝刀
luósīdāo
మరలు తీయునది

-
缝纫线
féngrèn xiàn
కుట్టు దారము

-
铁铲
tiě chǎn
పార

-
纺车
fǎngchē
రాట్నము

-
螺旋弹簧
luóxuán tánhuáng
సుడుల ధార

-
线轴
xiànzhóu
నూలు కండె

-
钢索
gāng suǒ
ఉక్కు కేబుల్

-
胶带
jiāodài
కొలత టేపు

-
螺纹
luówén
దారము

-
工具
gōngjù
పనిముట్టు

-
工具箱
gōngjù xiāng
పనిముట్ల పెట్టె

-
小铲刀
xiǎo chǎn dāo
తాపీ

-
镊子
nièzi
పట్టకార్లు

-
台钳
tái qián
వైస్

-
焊接设备
hànjiē shèbèi
వెల్డింగ్ పరికరాలు

-
独轮车
dúlúnchē
చక్రపు ఇరుసు

-
电线
diànxiàn
తీగ

-
木屑
mùxiè
చెక్క ముక్క

-
扳手
bānshǒu
బలవంతముగా మెలిత్రిప్పు పరికరము