ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Tīsukō
āme pratirōjū mandulu tīsukuṇṭundi.
Fúyòng
tā měitiān dū yào chī yào.
Pannu
kampenīlu vividha mārgāllō pannu vidhin̄cabaḍatāyi.
Shuìshōu
gōngsī yǐ gè zhǒng fāngshì bèi zhēng shuì.
Pani
mī ṭābleṭ‌lu iṅkā pani cēstunnāyā?
Gōngzuò
nǐ de píngbǎn diànnǎo gōngzuòle ma?