వాతావరణము     
天气

-

气压计
qì yā jì

భారమితి

-


yún

మేఘము

-


lěng

చల్లని

-

半钩月
bàn gōu yuè

చంద్రవంక

-

黑暗
hēi'àn

చీకటి

-

干旱
gānhàn

కరువు

-

地球
dìqiú

భూమి

-


పొగమంచు

-

霜冻
shuāngdòng

గడ్డకట్టిన మంచు

-

薄冰层
bó bīng céng

ధృవప్రాంతము

-


ఉష్ణము

-

飓风
jùfēng

సుడిగాలి

-

冰柱
bīng zhù

ఐసికల్

-

闪电
shǎndiàn

మెఱుపు

-

流星
liúxīng

ఉల్కాపాతం

-

月亮
yuèliàng

చంద్రుడు

-

彩虹
cǎihóng

హరివిల్లు

-

雨滴
yǔdī

వర్షపు బిందువు

-


xuě

మంచు

-

雪花
xuěhuā

స్నోఫ్లేక్

-

雪人
xuěrén

మంచు మనిషి

-


xīng

నక్షత్రం

-

暴风雨
bàofēngyǔ

తుఫాను

-

海啸
hǎixiào

తుఫాను వేగము

-

太阳
tàiyáng

సూర్యుడు

-

阳光
yángguāng

సూర్యకిరణము

-

夕阳
xīyáng

సూర్యాస్తమయము

-

温度计
wēndùjì

ఉష్ణమాని

-

雷雨
léiyǔ

ఉరుము

-

暮色
mùsè

కను చీకటి

-

天气
tiānqì

వాతావరణము

-

潮湿
cháoshī

తడి పరిస్థితులు

-


fēng

గాలి

-
气压计
qì yā jì
భారమితి

-

yún
మేఘము

-

lěng
చల్లని

-
半钩月
bàn gōu yuè
చంద్రవంక

-
黑暗
hēi'àn
చీకటి

-
干旱
gānhàn
కరువు

-
地球
dìqiú
భూమి

-


పొగమంచు

-
霜冻
shuāngdòng
గడ్డకట్టిన మంచు

-
薄冰层
bó bīng céng
ధృవప్రాంతము

-


ఉష్ణము

-
飓风
jùfēng
సుడిగాలి

-
冰柱
bīng zhù
ఐసికల్

-
闪电
shǎndiàn
మెఱుపు

-
流星
liúxīng
ఉల్కాపాతం

-
月亮
yuèliàng
చంద్రుడు

-
彩虹
cǎihóng
హరివిల్లు

-
雨滴
yǔdī
వర్షపు బిందువు

-

xuě
మంచు

-
雪花
xuěhuā
స్నోఫ్లేక్

-
雪人
xuěrén
మంచు మనిషి

-

xīng
నక్షత్రం

-
暴风雨
bàofēngyǔ
తుఫాను

-
海啸
hǎixiào
తుఫాను వేగము

-
太阳
tàiyáng
సూర్యుడు

-
阳光
yángguāng
సూర్యకిరణము

-
夕阳
xīyáng
సూర్యాస్తమయము

-
温度计
wēndùjì
ఉష్ణమాని

-
雷雨
léiyǔ
ఉరుము

-
暮色
mùsè
కను చీకటి

-
天气
tiānqì
వాతావరణము

-
潮湿
cháoshī
తడి పరిస్థితులు

-

fēng
గాలి