© Nataliaderiabina | Dreamstime.com

ፈረንሳ ብነጻ ተማሃሩ

ብናይ ቋንቋ ኮርስና ‘ፈረንሳ ንጀመርቲ’ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ፈረንሳ ተማሃሩ።

ti ትግሪኛ   »   fr.png Français

ፈረንሳ ተማሃር - ቀዳሞት ቃላት
ሰላም! ሃለው Salut !
ከመይ ዊዕልኩም! Bonjour !
ከመይ ከ? Comment ça va ?
ኣብ ክልኣይ ርክብና ( ድሓን ኩን)! Au revoir !
ክሳብ ድሓር! A bientôt !

ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ እንታይ ፍሉይ ነገር ኣሎ?

ፍሬንች ቋንቋ ኣብ ኣገርና ከኣ ኣብ ብሄራዊ መሰረት ምኽንያት ተጠቃሚ ህዝባዊ ቋንቋ ክምልስ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዓላማዊ ኣረኣረና ኣለው። ፍሬንች ቋንቋ ቋንቋ ዝብል ዘለዎም ዓይነት ዓለምለኻዊ ትምህርት ኣሎ። ኣብ ቋንቋ ምትካየድ ትልም ፍሬንች ቋንቋ ተረት ትሪግና ኣለው። እዚ ተረት ትሪግና ኣብ ኣካላት ዝተዓዋት ዝሃለፍ መንገድያት ምዃና። ፈረንሳ ንጀመርቲ ሓደ ካብቶም ልዕሊ 50 ነጻ ናይ ቋንቋ ፓክታት ኮይኑ ካባና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ‘50LANGUAGES’ ብኢንተርነትን ብነጻን ፈረንሳ ንምምሃር ውጽኢታዊ መገዲ እዩ። ንኮርስ ፈረንሳ ዝኸውን መምሃሪ ናውቲና ብኢንተርነትን ከም ኣፕስ ኣይፎንን ኣንድሮይድን ይርከብ።

ምስት ዝገበሮም ንብዓት ቀጠሮታት ተቓለስላ ኣብ ፍሬንች ቋንቋ ሓደ ዓይነት ትብልሂት ዘለዎም ኣሎ። ህልናት ኣብ ወርዓት ተወስዳ ከም ዝግበር። ፍሬንች ቋንቋ ኣብ ኣዲገዳድገታት ንምትካየድ ሃይለና ዝኽእሉ ትርጉምናት ይኸውን ኣሎ። ኣብ ንዝዀነ ነገር ምትካየድ ሃይለና። በዚ ኮርስ እዚ ፈረንሳ ብናጻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ - ብዘይ መምህርን ብዘይ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን! እቲ ትምህርቲ ብንጹር ዝተሃንጸ ኮይኑ፡ ዕላማኻ ንምዕዋት ክሕግዘካ እዩ።

በዚ ብዓብየነት ኣብ ፍሬንች ቋንቋ ሓሶት ምእንቲ ቀጥሎ ኣሎ። ሓሶትታት ብዝኾነ ስርሕታት ምስ ሃይለኛታት ኣይኮኑን። ኣብ ፍሬንች ቋንቋ ህልናት ብዘይ ህሉፍ ኣእዳውነት ተፈሊጡ። ዝበልዓ ንዝዀነ ነገር ብኸይይ ዘለዎ ኣእዳውነት ኣሎ። ብኣርእስቲ ዝተዳለወ 100 ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕልጡፍ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ። እቲ ንትምህርቲ ዝኸውን MP3 ድምጺ ፋይላት ብተዛረብቲ ፈረንሳ ዝተዛረበ እዩ። ኣደማምጻኻ ንምምሕያሽ ይሕግዙኻ።

ቋንቋውነት ኣብ ፍሬንች ቋንቋ ትምህርቲ ንኣጋጣሚ ወይ ንዝርርብ ተረት ትሪግና ኣሎ። ዝውንን ዝክህልን ዓይነት ቋንቋዊ መስሪት ኣሎ። እንተኾነ ፍሬንች ቋንቋ ዝተሰፍሑ ምክንያት ዓላማዊ ትብሃል ተጋደልቲ ኣሎ። ብኸይይ ዘለዎ ጉዳይ በዚ ምዃኑ ኣሎ።

ጀመርቲ ፈረንሳውያን ከይተረፉ ብግብራዊ ሓረጋት ኣቢሎም ብ ‘50LANGUAGES’ ብብቕዓት ፈረንሳ ክመሃሩ ይኽእሉ። መጀመርታ መሰረታዊ ኣቃውማ ናይቲ ቋንቋ ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብነታዊ ዝርርባት ብቋንቋ ወጻኢ ንርእስኻ ክትገልጽ ይሕግዘካ። ኣቐዲምካ ፍልጠት ኣየድልን እዩ።

ምዕቡላት ተማሃሮ እውን እንተኾኑ ነቲ ዝተማህርዎ ክደግሙን ከደልድሉን ይኽእሉ እዮም። ቅኑዕን ብተደጋጋሚ ዝዝረብን ሓረጋት ትመሃር እሞ ብኡንብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ክትረዳድኡ ክትክእሉ ኢኹም። ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ወይ ኣብ ትራፊክ ዘለካ ግዜ ተጠቒምካ ንገለ ደቓይቕ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃር። ኣብ ጉዕዞ ከምኡ ውን ኣብ ገዛ ኢኻ ትመሃር።