Games

Number of images : 2 Number of options : 3 Time in seconds : 6 Languages displayed : Show both languages

0

0

Memorize the images!
What is missing?
in the evening
They watch TV in the evening.
sa gabi
Nanonood sila ng TV sa gabi.
next door
Next door lives a nice man.
katabi
Katabi ay nakatira ang isang mabait na lalaki.
instead
Instead of people, only robots work here.
sa halip
Sa halip na mga tao, mga robot lamang ang nagtatrabaho dito.