Games

Number of images : 2 Number of options : 3 Time in seconds : 6 Languages displayed : Show both languages

0

0

Memorize the images!
What is missing?
otherwise
An umbrella is colorful, otherwise they are all black.
përndryshe
Umbrella është me ngjyra, përndryshe të gjitha janë të zeza.
one after another
Birds fly one after another to save energy.
njëri pas tjetrit
Zogjtë fluturojnë njëri pas tjetrit për të kursyer energji.
unfortunately
Unfortunately, I forgot to refuel.
fatkeqësisht
Fatkeqësisht, harruam të mbushja me karburant.