بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫قرار ملاقات
‫قرار ملاقات
 
рельс
рельс
 
күрүч
күрүч
 
мырза
мырза
 
джинсы
джинсы
 
‫شلوار جین
‫شلوار جین
 
‫برنج
‫برنج
 
‫معدن
‫معدن
 
тамеки тартууга тыюу салынат
тамеки тартууга тыюу салынат
 
‫غیر سیگاری
‫غیر سیگاری
 
жазуучу машина
жазуучу машина
 
‫آقا
‫آقا
 
‫خط آهن
‫خط آهن
 
жолугушуу
жолугушуу
 
‫ماشین تحریر
‫ماشین تحریر
 
шахта
шахта
 
ванна бөлмөсү
ванна бөлмөсү
 
‫حمّام
‫حمّام
 
50l-card-blank
‫قرار ملاقات ‫قرار ملاقات
50l-card-blank
рельс рельс
50l-card-blank
күрүч күрүч
50l-card-blank
мырза мырза
50l-card-blank
джинсы джинсы
50l-card-blank
‫شلوار جین ‫شلوار جین
50l-card-blank
‫برنج ‫برنج
50l-card-blank
‫معدن ‫معدن
50l-card-blank
тамеки тартууга тыюу салынат тамеки тартууга тыюу салынат
50l-card-blank
‫غیر سیگاری ‫غیر سیگاری
50l-card-blank
жазуучу машина жазуучу машина
50l-card-blank
‫آقا ‫آقا
50l-card-blank
‫خط آهن ‫خط آهن
50l-card-blank
жолугушуу жолугушуу
50l-card-blank
‫ماشین تحریر ‫ماشین تحریر
50l-card-blank
шахта шахта
50l-card-blank
ванна бөлмөсү ванна бөлмөсү
50l-card-blank
‫حمّام ‫حمّام