بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫پیاده روی
‫پیاده روی
 
‫اتومبیل قدیمی
‫اتومبیل قدیمی
 
‫شوک
‫شوک
 
การทะเลาะ
การทะเลาะ
 
รองเท้าแตะ
รองเท้าแตะ
 
ไอคอน
ไอคอน
 
ความหิว
ความหิว
 
‫دمپایی
‫دمپایی
 
‫دفاع
‫دفاع
 
ช็อก
ช็อก
 
‫مخروط
‫مخروط
 
ต้นโคน
ต้นโคน
 
การเดินป่า
การเดินป่า
 
‫علامت
‫علامت
 
‫دعوا
‫دعوا
 
รถโบราณ
รถโบราณ
 
การป้องกันตัว
การป้องกันตัว
 
‫گرسنگی
‫گرسنگی
 
50l-card-blank
‫پیاده روی ‫پیاده روی
50l-card-blank
‫اتومبیل قدیمی ‫اتومبیل قدیمی
50l-card-blank
‫شوک ‫شوک
50l-card-blank
การทะเลาะ การทะเลาะ
50l-card-blank
รองเท้าแตะ รองเท้าแตะ
50l-card-blank
ไอคอน ไอคอน
50l-card-blank
ความหิว ความหิว
50l-card-blank
‫دمپایی ‫دمپایی
50l-card-blank
‫دفاع ‫دفاع
50l-card-blank
ช็อก ช็อก
50l-card-blank
‫مخروط ‫مخروط
50l-card-blank
ต้นโคน ต้นโคน
50l-card-blank
การเดินป่า การเดินป่า
50l-card-blank
‫علامت ‫علامت
50l-card-blank
‫دعوا ‫دعوا
50l-card-blank
รถโบราณ รถโบราณ
50l-card-blank
การป้องกันตัว การป้องกันตัว
50l-card-blank
‫گرسنگی ‫گرسنگی