بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫کتابخانه
‫کتابخانه
 
‫جواهر
‫جواهر
 
‫صندلی
‫صندلی
 
ювелірні вироби
ювелірні вироби
 
‫پرواز
‫پرواز
 
стілець
стілець
 
‫ترازو
‫ترازو
 
‫فشنگ
‫فشنگ
 
вміст
вміст
 
політ, рейс
політ, рейс
 
‫پذیرش
‫پذیرش
 
бавовна
бавовна
 
прийом
прийом
 
поштові ваги
поштові ваги
 
‫محتوا
‫محتوا
 
‫پنبه
‫پنبه
 
бібліотека
бібліотека
 
патрон
патрон
 
50l-card-blank
‫کتابخانه ‫کتابخانه
50l-card-blank
‫جواهر ‫جواهر
50l-card-blank
‫صندلی ‫صندلی
50l-card-blank
ювелірні вироби ювелірні вироби
50l-card-blank
‫پرواز ‫پرواز
50l-card-blank
стілець стілець
50l-card-blank
‫ترازو ‫ترازو
50l-card-blank
‫فشنگ ‫فشنگ
50l-card-blank
вміст вміст
50l-card-blank
політ, рейс політ, рейс
50l-card-blank
‫پذیرش ‫پذیرش
50l-card-blank
бавовна бавовна
50l-card-blank
прийом прийом
50l-card-blank
поштові ваги поштові ваги
50l-card-blank
‫محتوا ‫محتوا
50l-card-blank
‫پنبه ‫پنبه
50l-card-blank
бібліотека бібліотека
50l-card-blank
патрон патрон