بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
به طور مهربانی
او به طور مهربانی او را تشویق کرد.
доброзичливо
Вона доброзичливо його підбадьорювала.
در جای دیگر
ما می‌خواهیم در جای دیگر زندگی کنیم، نه اینجا.
десь інде
Ми хочемо жити десь інде, а не тут.
متأسفانه
متأسفانه سگ او بیمار است.
на жаль
На жаль, її собака хворий.