اعدادMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

اکثر زبان ها دارای سیستم های اعداد هستند و اینها می توانند کمی متفاوت باشند. برای کشف و یادگیری سیستم های اعداد جالب از سراسر جهان به پایین بروید.

روی یک عدد کلیک کنید

number container
1
[én]

[یک]‬number container
2
[to]

[دو]‬number container
3
[tre]

[سه]‬number container
4
[fire]

[چهار]‬number container
5
[fem]

[پنج]‬number container
6
[seks]

[شش]‬number container
7
[sju]

[هفت]‬number container
8
[åtte]

[هشت]‬number container
9
[ni]

[نه]‬number container
10
[ti]

[ده]‬