بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
حداکثر
در اینجا شما حداکثر می‌توانید 50 بروید.
høyst
Her får du lov til å kjøre høyst 50.
اول
اول عروس و داماد می‌رقصند، سپس مهمان‌ها رقص می‌کنند.
først
Først danser brudeparet, deretter danser gjestene.
تمام روز
مادر باید تمام روز کار کند.
hele dagen
Moren må jobbe hele dagen.