ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

das Brett, er
das Brett, er
 
die Oper, n
die Oper, n
 
die Autobatterie, n
die Autobatterie, n
 
die Information, en
die Information, en
 
ಜಿಂಕೆ
ಜಿಂಕೆ
 
der Schrei, e
der Schrei, e
 
ಕೂಗು
ಕೂಗು
 
ಹಲಗೆ
ಹಲಗೆ
 
ಗೀತನಾಟಕ
ಗೀತನಾಟಕ
 
die Kanutour, en
die Kanutour, en
 
ಹೇಸಲ್ ಬೀಜ
ಹೇಸಲ್ ಬೀಜ
 
der Reißverschluss, “e
der Reißverschluss, “e
 
ಮಾಹಿತಿ
ಮಾಹಿತಿ
 
ನಾವೆ ಪ್ರಯಾಣ
ನಾವೆ ಪ್ರಯಾಣ
 
ಝಿಪ್
ಝಿಪ್
 
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ
 
die Haselnuss, “e
die Haselnuss, “e
 
das Reh, e
das Reh, e
 
das Brett, er das Brett, er
die Oper, n die Oper, n
die Autobatterie, n die Autobatterie, n
die Information, en die Information, en
ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ
der Schrei, e der Schrei, e
ಕೂಗು ಕೂಗು
ಹಲಗೆ ಹಲಗೆ
ಗೀತನಾಟಕ ಗೀತನಾಟಕ
die Kanutour, en die Kanutour, en
ಹೇಸಲ್ ಬೀಜ ಹೇಸಲ್ ಬೀಜ
der Reißverschluss, “e der Reißverschluss, “e
ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ
ನಾವೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಾವೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಝಿಪ್ ಝಿಪ್
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ
die Haselnuss, “e die Haselnuss, “e
das Reh, e das Reh, e