ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Tue Dec 05, 2023

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
ich du   See hint
2. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
eins, , drei   See hint
3. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
Das Kind Kakao und Apfelsaft.   See hint
4. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
Das ist schmutzig.   See hint
5. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
möchte zum Flughafen.   See hint
6. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
Magst Schweinefleisch?   See hint
7. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Wo ist Bushaltestelle?   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Wo ist Schloss?   See hint
9. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
Nimm mit.   See hint
10. ನನಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಗುಳಿ ಬೇಕು.
brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher.   See hint