ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಹಾನಿ
ಹಾನಿ
 
la domaĝo
la domaĝo
 
ಶಬ್ದ
ಶಬ್ದ
 
la bruo
la bruo
 
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ
 
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ
 
la kapoto
la kapoto
 
ಗುರಿಗಂಬಗಳು
ಗುರಿಗಂಬಗಳು
 
la golo
la golo
 
la akvofalo
la akvofalo
 
ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
 
ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು
ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು
 
la gimnastiko
la gimnastiko
 
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ
 
ಜಲಪಾತ
ಜಲಪಾತ
 
la banana ŝelo
la banana ŝelo
 
la letera papero
la letera papero
 
la fajrobrigado
la fajrobrigado
 
50l-card-blank
ಹಾನಿ ಹಾನಿ
50l-card-blank
la domaĝo la domaĝo
50l-card-blank
ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ
50l-card-blank
la bruo la bruo
50l-card-blank
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ
50l-card-blank
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ
50l-card-blank
la kapoto la kapoto
50l-card-blank
ಗುರಿಗಂಬಗಳು ಗುರಿಗಂಬಗಳು
50l-card-blank
la golo la golo
50l-card-blank
la akvofalo la akvofalo
50l-card-blank
ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ
50l-card-blank
ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು
50l-card-blank
la gimnastiko la gimnastiko
50l-card-blank
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ
50l-card-blank
ಜಲಪಾತ ಜಲಪಾತ
50l-card-blank
la banana ŝelo la banana ŝelo
50l-card-blank
la letera papero la letera papero
50l-card-blank
la fajrobrigado la fajrobrigado