ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಜೋಡುಗಳು
ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಜೋಡುಗಳು
 
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್
 
la olivo
la olivo
 
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ
 
la katedralo
la katedralo
 
la boksganto
la boksganto
 
ಇಸ್ಲಾಮ್
ಇಸ್ಲಾಮ್
 
la luda tabulo
la luda tabulo
 
la gazeta kiosko
la gazeta kiosko
 
la filino
la filino
 
la sportŝuo
la sportŝuo
 
ಮಗಳು
ಮಗಳು
 
ಓಲಿವ್
ಓಲಿವ್
 
la gramofono
la gramofono
 
la islamo
la islamo
 
ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಕೈಚೀಲ
ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಕೈಚೀಲ
 
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ
 
ಆಟದ ಮಣೆ
ಆಟದ ಮಣೆ
 
50l-card-blank
ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಜೋಡುಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಜೋಡುಗಳು
50l-card-blank
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್
50l-card-blank
la olivo la olivo
50l-card-blank
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ
50l-card-blank
la katedralo la katedralo
50l-card-blank
la boksganto la boksganto
50l-card-blank
ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇಸ್ಲಾಮ್
50l-card-blank
la luda tabulo la luda tabulo
50l-card-blank
la gazeta kiosko la gazeta kiosko
50l-card-blank
la filino la filino
50l-card-blank
la sportŝuo la sportŝuo
50l-card-blank
ಮಗಳು ಮಗಳು
50l-card-blank
ಓಲಿವ್ ಓಲಿವ್
50l-card-blank
la gramofono la gramofono
50l-card-blank
la islamo la islamo
50l-card-blank
ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಕೈಚೀಲ ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗದ ಕೈಚೀಲ
50l-card-blank
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ
50l-card-blank
ಆಟದ ಮಣೆ ಆಟದ ಮಣೆ