ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Sat Jul 13, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ೧ [ಒಂದು
2. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
mi vi   See hint
3. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
unu, , tri   See hint
4. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
La infano kakaon kaj pomsukon.   See hint
5. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
La vazaro malpura.   See hint
6. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
Mi ŝatus al la flughaveno.   See hint
7. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
vi ŝatas porkaĵon?   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Kie la bushaltejo?   See hint
9. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Kie estas kastelo?   See hint
10. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
Kunprenu kremon.   See hint