ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ದೈನಂದಿನದ
ದೈನಂದಿನದ ಮಹಿಳೆ
depresia
la depresia virino
ಮುಂಭಾಗದ
ಮುಂಭಾಗದ ಸಾಲು
antaŭa
la antaŭa vico
ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ
ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಪಟಳಗಳು
malmoderna
malmodernaj sunokolektiloj