ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಕೀಲುಕಂಬಿ
ಕೀಲುಕಂಬಿ
 
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
 
toaletný papier
toaletný papier
 
organ
organ
 
výhybka
výhybka
 
hrozienko
hrozienko
 
starý otec
starý otec
 
ಆರ್ಗನ್
ಆರ್ಗನ್
 
klietka
klietka
 
ಪಂಜರ
ಪಂಜರ
 
burza
burza
 
ತಾತ
ತಾತ
 
ಶೌಚಕಾಗದ
ಶೌಚಕಾಗದ
 
pirát
pirát
 
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
 
ಗಣಿ
ಗಣಿ
 
baňa
baňa
 
ಕಡಲ್ಗಳ್ಳ
ಕಡಲ್ಗಳ್ಳ
 
50l-card-blank
ಕೀಲುಕಂಬಿ ಕೀಲುಕಂಬಿ
50l-card-blank
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
50l-card-blank
toaletný papier toaletný papier
50l-card-blank
organ organ
50l-card-blank
výhybka výhybka
50l-card-blank
hrozienko hrozienko
50l-card-blank
starý otec starý otec
50l-card-blank
ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ಗನ್
50l-card-blank
klietka klietka
50l-card-blank
ಪಂಜರ ಪಂಜರ
50l-card-blank
burza burza
50l-card-blank
ತಾತ ತಾತ
50l-card-blank
ಶೌಚಕಾಗದ ಶೌಚಕಾಗದ
50l-card-blank
pirát pirát
50l-card-blank
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
50l-card-blank
ಗಣಿ ಗಣಿ
50l-card-blank
baňa baňa
50l-card-blank
ಕಡಲ್ಗಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳ