ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕಲಿಯಲು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
á
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlhé á
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
prehlasované á
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dzé
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
é
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlhé é
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ef
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
chá
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
í
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlhé í
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
el
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlhé el
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
mäkké el
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
em
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
en
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
o
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kvé
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
er
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlhé er
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
es
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
mäkké té
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
u
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlhé ú
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dvojité vé
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
iks
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
ypsilon
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
dlhý ypsilon
kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image kn - Alphabet Image
zet