© axentevlad - Fotolia | Young beautiful singer posing in traditional costume, romanian f

Научете ја азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете да читате и зборувате странски азбуки онлајн. Достапни се повеќе од 40 азбуки.

Азбуките се неопходни за учење ако сакате да читате и пишувате на јазикот што го учите. Тие даваат корисни информации за звуците на буквите на јазиците и ви помагаат да звучите поприродно кога зборувате. Скролувајте надолу и изберете од над 40 азбуки за да започнете да учите сега.

mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
a - Ana
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ă
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
î / î din a
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
be / bî - Barbu
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
e - Elena
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
i - Ion
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
î / î din i
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
je / jî - Jiu
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
o - Olga
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
pe / pî - Petre
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
kü / chiu
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
șe / șî
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
te / tî - Tudor
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
țe / țî
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
u - Udrea
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ics - Xenia
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
igrec / i grec
mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image mk - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr