0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

50

[päťdesiat]

50

[päťdesiat]

50

[päťdesiat]

[πενήντα]

[penḗnta]

44

[štyridsaťštyri]

44

[štyridsaťštyri]

44

[štyridsaťštyri]

[σαράντα τέσσερα]

[saránta téssera]

25

[dvadsaťpäť]

25

[dvadsaťpäť]

25

[dvadsaťpäť]

[είκοσι πέντε]

[eíkosi pénte]

41

[štyridsaťjeden]

41

[štyridsaťjeden]

41

[štyridsaťjeden]

[σαράντα ένα]

[saránta éna]
50
[päťdesiat]
[πενήντα]
[penḗnta]
44
[štyridsaťštyri]
[σαράντα τέσσερα]
[saránta téssera]
25
[dvadsaťpäť]
[είκοσι πέντε]
[eíkosi pénte]
41
[štyridsaťjeden]
[σαράντα ένα]
[saránta éna]