Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ποτέ
Κανείς δεν πρέπει να τα παρατάει ποτέ.
nikdy
Človek by nikdy nemal vzdať.
σε περίπτωση κινδύνου
Σε περίπτωση κινδύνου, πατήστε το κόκκινο κουμπί!
v prípade núdze
V prípade núdze stlačte červené tlačidlo!
από πού
Από πού έρχεται το γάλα;
odkiaľ
Odkiaľ pochádza mlieko?