Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
βομβαρδίζω
Ο στρατός βόμβαρδε την εχθρική περιοχή.
bombardovať
Armáda bombardovala nepriateľské územie.
υιοθετώ
Το ζευγάρι υιοθέτησε δύο μικρά παιδιά.
adoptovať
Pár adoptoval dve malé deti.
φτάνω
Έφτασε ακριβώς στην ώρα του.
prísť
Prišiel akurát včas.