0

0

تست شنیداری   

76

[sedemdesiatšesť]

76

[sedemdesiatšesť]

76

[sedemdesiatšesť]

[هفتاد و شش]‬

[haftâd-o-shesh]

86

[osemdesiatšesť]

86

[osemdesiatšesť]

86

[osemdesiatšesť]

[هشتاد و شش]‬

[hashtâd-o-shesh]

81

[osemdesiatjeden]

81

[osemdesiatjeden]

81

[osemdesiatjeden]

[هشتاد و یک]‬

[hashtâd-o-yek]

74

[sedemdesiatštyri]

74

[sedemdesiatštyri]

74

[sedemdesiatštyri]

[هفتاد و چهار]‬

[haftâd-o-cha-hâr]
76
[sedemdesiatšesť]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
86
[osemdesiatšesť]
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
81
[osemdesiatjeden]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]
74
[sedemdesiatštyri]
[هفتاد و چهار]‬
[haftâd-o-cha-hâr]