0

0

تست شنیداری   

83

[osemdesiattri]

83

[osemdesiattri]

83

[osemdesiattri]

[هشتاد و سه]‬

[hashtâd-o-se]

48

[štyridsaťosem]

48

[štyridsaťosem]

48

[štyridsaťosem]

[چهل و هشت]‬

[che-hel-o-hasht]

100

[sto]

100

[sto]

100

[sto]

[صد]‬

[sad]

57

[päťdesiatsedem]

57

[päťdesiatsedem]

57

[päťdesiatsedem]

[پنجاه و هفت]‬

[panjâ-ho-haft]
83
[osemdesiattri]
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]
48
[štyridsaťosem]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
100
[sto]
[صد]‬
[sad]
57
[päťdesiatsedem]
[پنجاه و هفت]‬
[panjâ-ho-haft]