0

0

تست شنیداری   

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

[هفتاد و سه]‬

[haftâd-o-se]

13

[trinásť]

13

[trinásť]

13

[trinásť]

[سیزده]‬

[siz-dah]

98

[deväťdesiatosem]

98

[deväťdesiatosem]

98

[deväťdesiatosem]

[نود و هشت]‬

[navad-o-hasht]

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[سه]‬

[se]
73
[sedemdesiattri]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]
13
[trinásť]
[سیزده]‬
[siz-dah]
98
[deväťdesiatosem]
[نود و هشت]‬
[navad-o-hasht]
3
[tri]
[سه]‬
[se]