بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
خشک
لباس خشک
suchý
suché prádlo
راضی
برنامه‌نویس راضی
spokojný
spokojný programátor
دقیق
پاک‌کردن پنجره دقیق
dôkladný
dôkladné umývanie okien