0

0

تست شنیداری   

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

[نود و هشت]‬

[navad-o-hasht]

40

[สี่สิบ]

40

[สี่สิบ]

40

[สี่สิบ]

[چهل]‬

[che-hel]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

[شصت و هفت]‬

[shast-o-haft]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

[شصت و چهار]‬

[shast-o-cha-hâr]
98
[เก้าสิบแปด]
[نود و هشت]‬
[navad-o-hasht]
40
[สี่สิบ]
[چهل]‬
[che-hel]
67
[หกสิบเจ็ด]
[شصت و هفت]‬
[shast-o-haft]
64
[หกสิบสี่]
[شصت و چهار]‬
[shast-o-cha-hâr]