0

0

تست شنیداری   

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

[چهل و شش]‬

[che-hel-o-shesh]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

[نود و سه]‬

[navad-o-se]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

[بیست و نه]‬

[bist-o-noh]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

[سی و چهار]‬

[see-o-cha-hâr]
46
[สี่สิบหก]
[چهل و شش]‬
[che-hel-o-shesh]
93
[เก้าสิบสาม]
[نود و سه]‬
[navad-o-se]
29
[ยี่สิบเก้า]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]
34
[สามสิบสี่]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]