0

0

تست شنیداری   

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

[بیست و چهار]‬

[bist-o-cha-hâr]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

[هفتاد]‬

[haftâd]

8

[แปด]

8

[แปด]

8

[แปด]

[هشت]‬

[hasht]

41

[สี่สิบเอ็ด]

41

[สี่สิบเอ็ด]

41

[สี่สิบเอ็ด]

[چهل و یک]‬

[che-hel-o-yek]
24
[ยี่สิบสี่]
[بیست و چهار]‬
[bist-o-cha-hâr]
70
[เจ็ดสิบ]
[هفتاد]‬
[haftâd]
8
[แปด]
[هشت]‬
[hasht]
41
[สี่สิบเอ็ด]
[چهل و یک]‬
[che-hel-o-yek]