0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

94

[九十四]

[Kutoshi]

94

[九十四]

[Kutoshi]

94

[九十四]

[Kutoshi]

[தொண்ணூற்று நான்கு]

[Toṇṇūṟṟu nāṉku]

98

[九十八]

[Kyūjūhachi]

98

[九十八]

[Kyūjūhachi]

98

[九十八]

[Kyūjūhachi]

[தொண்ணூற்று எட்டு]

[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]

3

[三]

[San]

3

[三]

[San]

3

[三]

[San]

[மூன்று]

[Mūṉṟu]

30

[三十]

[San jū]

30

[三十]

[San jū]

30

[三十]

[San jū]

[முப்பது]

[Muppatu]
94
[九十四]
[Kutoshi]
[தொண்ணூற்று நான்கு]
[Toṇṇūṟṟu nāṉku]
98
[九十八]
[Kyūjūhachi]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
3
[三]
[San]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
30
[三十]
[San jū]
[முப்பது]
[Muppatu]