விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
Kiṭaittatu
itu kiṭaittatu naṭu iravu.
Hotondo
mō hotondo mayonakada.
Cantēkamillāmal
avaṉ cantēkamillāmal veṟṟiyāḷaṉ.
Utagai naku
kare wa utagai naku shōshadesu.
Etuvum illāta
inta pātaikaḷ etuvum illāta iṭattukku cellukiṉṟaṉa.
Doko e mo
kono senro wa doko e mo tsudzuite inai.