விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
உடல்நலமான
உடல்நலமான பெண்
元気な
元気な女性
சதுர வடிவமான
சதுர வடிவமான சட்டங்கள்
四角い
四角い額縁
ஆசையான
ஆசையான பார்வை
貪欲な
貪欲な眼差し